♦️بخشنامه جدید قوه قضائیه با هدف حمایت از تولید؛ نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور را تغییر داد در این بخشنامه آمده است: 🔹"نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به‌ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط…