مجید انصاری در یک ویدئوی انتخاباتی:

با رد صلاحیت گسترده شایستگانی مثل دکتر علی مطهری در صدد انحصاری کردن مجلس هستند، خانه ملت را با عدم شرکت در انتخابات در اختیار یک جریان محدود سیاسی قرار ندهیم مجلس تکصدایی پارلمان نیست، پادگان است.

@AkhbareFori