♦️مسافران سفرهای خارجی از این پس باید مالیات بدهند نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند: 🔹بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.…