از بدن نوعی آهوی خاص مشک تهیه می شود.

خود آهو از این مساله بی خبر است و همیشه در جستجوی منبع آن بوی خوب می گردد.

او آگاه نیست که این بوی مطبوع از درون خود او ساطع می شود.

ما نیز همانند این آهو مدام در جستجوی آرامش و شادی در اطراف خود هستیم؛

در حالی که این آرامش و شادی پیوسته در درونمان است.

پس همواره به دنبال صلح و آرامش درونی خویش باشید و در پی چیزی کمتر از آن نروید…

@AkhbareFori