🔺 حمایت گسترده اهل سنت ایران از تنها کاندید سنی در چهره مردمی سال 97 صدا و سیما

حمایت گستره اهل سنت ایران از زیبا عزیزی زن روستایی کارآفرین اهل سنت ایران که در برنامه فرمول یک به عنوان کاندیدای چهره سال مردمی انتخاب شد .

ادامه مطلب

https://bit.ly/2H475N6