♦️شکایت بهزیستی از اهانت کننده به کودک زباله‌گرد

رئیس سازمان بهزیستی:

🔹اگر فرد اهانت کننده به کودک زباله‌گرد شناسایی شود، حتما از وی شکایت می‌کنیم.

🔹هرگونه مورد خاصی که هنجارشکنی باشد و برخلاف ارزش‌ها و هنجاری جامعه انجام می‌شود، باید برخورد شود.

@AkhbareFori