♦️ورود قوه قضائیه به پاداش میلیاردی اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی سخنگوی قوه قضائیه: 🔹بعد از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم ما که آب سردی بر آتش فتنه بود، همه شهرها در آرامش کامل به سر می‌برند و اقدامات اعتراضی را در هیچ کدام از شهرها در…