♦️اینستکس و زشت و زیبایش

🔹مخالفان: اینستکس محدود است و شامل صادرات نفتی نمی‌شود

🔹موافقان: ساز و کار ویژه مالی در صورت پیوستن چین یا روسیه می‌تواند باعث شکست پروژه فشار آمریکا شود

🔹به نظر شما آیا باید مجددا به اروپا اعتماد کنیم؟

♦️اینجا نظر دهید

khabarfoori.com/detail/1151079