♦️تبادل یک آلمانی با یک ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌ها اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری: 🔹متاسفانه برای یک ایرانی از سوی آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها پرونده تشکیل شد و از آنجا که وی در آلمان اقامت داشت، او را بازداشت کردند. 🔹آمریکا سعی داشت که…