♦️وزیر کشور: ۲ جمعه متوالی را برای دور دوم انتخابات پیشنهاد دادیم

رحمانی‌فضلی، وزیر کشور:

🔹در صورتی که انتخابات در برخی حوزه‌ها به دور دوم کشیده شود، بعد از سیزدهم فروردین سال ۹۹، دو جمعه متوالی را در نظر گرفتیم و به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که هرکدام را قبول کنند، ما آمادگی برگزاری داریم/ ایرنا

@AkhbareFori