اون حرارت در سخنرانی و این سفره!

از روز گذشته که سخنرانی پرحرارت این نوجوان خطاب به روسای جمهور پخش شده این تصویر که سفره او پر از پلاستیک است در اینترنت با یک سوال در حال انتشار است: آن سخنرانی توسط چه‌کسی طراحی شده بود؟

@AkhbareFori