♦️این تصور اشتباه است که سهم ایران ۵۰ درصد از خزر بوده است

ظریف در گفت وگوی ویژه خبری:

کنوانسیون خزر ۲۱ سال مورد مذاکره بوده است/کنوانسیون خزر تمامیت ارضی ما را حفظ و رابطه خوب با همسایگان مان برقرار می کند/این تصور اشتباه است که سهم ایران از خزر ٥٠ درصد بوده است/سهم بندی در پایان دهه ٩٠ میلادی روسیه و قزاقستان منابع زیر بستر را تقسیم کردند/سهم روسیه حدود ١٨ درصد و قزاقستان بالای ٣٠ درصد سهم داشت.

@AkhbareFori