♦️محمدعلی نجفی "علنی" محاکمه می‌شود سخنگوی قوه‌قضائیه: 🔹 قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی می‌شود 🔹همچنین در همین تیر ماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی رسیدگی خواهد شد. ضمن اینکه در ارتباط با پرونده قتل امام جمعه کازرون نیز امروز جلسه…