چرا ایرانیان قبرس اروپایی رو ترجیح می‌دهند .....

اشتراکات نژادی . تاریخی . فرهنگی با ایران

جزو ۵ کشور امن دنیا

،استاندارد بالای زندگی، مدارس و دانشگاههای معتبر اروپایی و امریکایی ،جزو اتحادیه اروپا ،هزینه پایین زندگی ،

ثبات اقتصادی و سیاسی

WWW.ROXANAPARS.COM.CY