♦️دو کلمه‌‌ای که می‌تواند باعث جنگ بین ایران و آمریکا شود

🔹نشنال اینترست: آمریکا قادر نیست ایران را با فشار و تهدید عقب براند پس باید از طریق دیپلماسی منافع خود و متحدانش را تامین کند

🔹کمپین فشار حداکثری باعث تنفر مردم ایران از آمریکا شد و این شرایط را برای آمریکا بدتر کرد

🔹بهتر است آمریکا فکر جنگ با ایران را از سر خود بیرون کند

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1237336