♦️دادستان‌کل کشور: عشوه‌گری زنان، کشف حجاب و حضور زنان در ورزشگاه‌ها، برنامه دشمن است

منتظری، دادستان‌کل کشور:

🔹چگونگی لباس‌پوشیدن زنان ، کشف حجاب و عشوه‌گری حرکت‌های حساب‌شده‌ای ‌است‌که دشمنان در فضای مجازی دنبال می‌کنند

🔹البته هر زن بدحجاب یا بی‌حجابی مستقیما مامور دشمن نیست اما این راه‌برد دشمن برای رویارویی با نظام است.

🔹حضور زنان بی‌حجاب در خیابان و فیلم‌گرفتن و فرستادن آن به فضای مجازی، حرکت حساب‌شده دشمن است.

🔹بحث حضور زنان در ورزش‌گاه از دیگر کارهای حساب‌شده دشمنان است.

🔹 فیفا به استناد چه قانونی یک کشور را ملزم می کند که برنامه ورزش‌گاه‌اش را چگونه تنظیم کند.»

@AkhbareFori