♦️بازپرس سابق دادسرای رسانه بازداشت شد 🔹"ب.ق" روز جمعه هفته گذشته با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شده است 🔹بر اساس این گزارش، بازداشت این بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضائیه صورت گرفته است @AkhbareFori