♦️ربیعی: به دنبال تغییر کوچکی در دل برجام هستیم سخنگوی دولت: 🔹در این شرایط امکان مذاکره هم وجود دارد حتی برای اطمینان بخشی، رئیس‌جمهور بن‌بست شکنی کرده و مطرح کرده که دنبال تغییر کوچکی در دل برجام هستیم. 🔹این پیشنهاد را رئیس جمهور مطرح می کند ولی شرط ما این…