بن‌سلمان در سودای برکناری پدر بیمار خود

روزنامه لوفیگارو:

🔹تحولات اخیر باعث خواهد شد که ولی‌عهد سعودی سریعتر به فکر جانشینی پدرش بیفتد و پادشاه عربستان شود.

🔹اقدام بن‌سلمان در ایجاد تغییر در ریاست دیوان پادشاهی، در کنار ترور محافظ شخصی پادشاه سعودی دلیل دیگری است بر اینکه ولی‌عهد سعودی به دنبال برکناری پدر ۸۳ ساله بیمار خود از قدرت است.

🔹حتی امارات هم در توانایی ولی‌عهد سعودی در اداره و رهبری عربستان سعودی شک دارد.

@AkhbareFori