♦#چند_خبر_کوتاه

🔹صدها حساب کاربری ضد ایرانی و ضد قطری از فیسبوک و توئیتر حذف شد.

🔹وزیر امور اقتصاد و دارایى: ۴۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. برای مودیان مالیاتی خوش حساب به زودی بخشنامه‌ای به منظور ایجاد مسیر سبز ارائه خدمات صادر خواهد شد.

🔹جوزف بورل، جانشین موگرینی: باید برجام را زنده نگه داریم.

🔹سفیر ایران در لندن: مقامات انگلیسی در پرداخت بدهی این کشور به ایران تاخیر ایجاد می‌کنند.

@AkhbareFori