گاف جالب مخابرات برای اتصال تلفن

🔹مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ نوشته، مخابرات برای وصل تلفنی که به نام دکتر مصدق

گاف جالب مخابرات برای اتصال تلفن

🔹مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ نوشته، مخابرات برای وصل تلفنی که به نام دکتر مصدق است، از مالک خواسته تا مصدق شخصا برای تکمیل اطلاعات به مخابرات مراجعه کند!

@AkhbareFori