♦️رئیس جمهور اوکراین از بیانیه ایران در مورد هواپیمای اوکراینی استقبال کرد

زلنسکی:

🔹باید عاملان سقوط هواپیمای اوکراینی مورد بازخواست قرار بگیرند.

🔹رئیس جمهور ایران به نمایندگی از کشورش درباره سقوط هواپیمای اوکراینی عذرخواهی کرد.

🔹بیانیه ایران در مورد دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی، گامی صحیح است.

@Akhbarefori