♦️جوابیه پدر ساراخادم الشریعه به رسانه های شایعه ساز/سارا قرار نیست از ایران برود پدر سارا خادم الشریعه شطرنج باز ملی پوش کشورمان: 🔹دختر من با فدراسیون مشکل دارد و برای همین از تیم ملی خداحافظی کرد. 🔹موضوع مورد اعتراض و اختلاف دخترم با فدراسیون در بحث مدیریتی…