معلولیت محدودیت است اما ناتوانی نیست!

🔹ناصر سرگران؛ متولد ۶۶، نابینای مطلق، قربانی انفجار مین باقی‌مانده از جنگ در سال ۷۲، دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه، مترجم، عضو هیئت مدیره موسسه رفاه نابینایان سقز، فعال حقوق افراد دارای معلولیت و از مفاخر جامعه دارای معلولیت

@AkhbareFori