درگیرو دارگرانی‌ها خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای لباس نو لباس کهنه‌هایشان را تعمیر کنند

🔹«امروز یک جوانی آمد کاپشنش پاره شده بود. درددل کرد گفت چند ماهه بیکارم. برایش دوختم. دوهزار تومان داد. ما هم کهنه دوز شده ایم.»

@Akhbarefori