♦️فرد مشکوک به ویروس کرونا در اصفهان قرنطینه شد 🔹مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن تأیید قرنطینه شدن یکی از پرسنل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان گفت: شب گذشته شخصی که علائم تب و سرفه و برخی از علایم دیگر ویروس کرونا را داشت برای رعایت هر چه بیشتر…