♦️حتما ببینید/ شگردهای عجیب سارقان 😐

دستگیری افرادی که با ایجاد تصادف ساختگی از صاحبان خودروها خسارت می گرفتند!

هوشیار باشید؛

- فقط با ۱۱۰ تماس بگیرید

- سفره دلتون رو پیش هر کسی باز نکنید

-از خرید خودرو وکالتی بپرهیزید

@AkhbareFori