♦️بازگرداندن سردسته اغتشاشگران آبان از آلمان که در کمپ آلبانی اقامت داشتند اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا: 🔹در پرونده اغتشاشگران آبان ماه متهمان را تفکیک کردیم. با افراد زیادی با رفعت برخورد شد. 🔹برای تعداد زیادی حکم صادر شده است اما افرادی که اماکن عمومی را…