افشاگری کارگردان «مغز استخوان»:

🔹عواملی می‌آیند و اثر را تکه پاره می‌کنند و پایان فیلم، به اجبار، اسیر ممیزی شده و تغییر کرده و حذف شده است

🔹هر انسان یک قانون درونی دارد و آن، وجدان است

🔹سوال جنجالی خبرنگار، آیا قوانین خدا با وجدان مغایرت دارد و شما با دور زدن قانون قصاص، می‌خواهید خدا را دور بزنید؟

گزارش این نشست خبری جنجالی و آتشین را در لینک زیر بخوانید⬇

sornakhabar.com/newsview/132690