سخنگوی ستاد مدیریت کرونا:

🔹هیچ جا امن تر از خانه و شهر افراد نیست به شرط آنکه در خانه بمانیم و بهداشت فردی را رعایت کنیم.

🔹رعایت این موارد ۸۰ تا ۸۵ درصد در کاهش روند انتقال بیماری کرونا اثر خواهد داشت.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو