♦️حمید رسایی: برخی نمایندگان گفتند ما مخالف برجامیم ولی انتخابات را نمی خواهیم از دست دهیم

🔹طرح شفافیت آراء نمایندگان به نتیجه نمیرسد. چون حتی برخی از نمایندگان انقلابی هم از شفافیت فراری اند.

🔹در روز تصویب ۲۰ دقیقه ای برجام، من پیشنهاد رای علنی دادم، دوستانی آمدند گفتند که ما مخالف برجامیم ولی به خاطر رای در انتخابات بعد، نمی خواهیم در حوزه انتخابیه متوجه مخالفت ما شوند. #سیاسی

@AkhbareFori