♦️دادستان کل: نمی‌توانیم امنیت اخلاقی را فدای حرکات مذبوحانه و جوسازی‌ها کنیم

🔹نمی‌توانیم امنیت اخلاقی و اجتماعی را به خاطر برخی حرف‌ها و یا بعضی اقدامات صورت گرفته توسط بدخواهان در فضای مجازی یا جوسازی‌ها، فدای حرکات مذبوحانه کنیم.

🔹 دستگاه قضایی از پلیس مقتدر حمایت کرده و می‌کند

🔹هنجارشکنان می‌دانند اگر بخواهند با اینگونه جوسازی‌ها و تولید و انتشار فیلمهای از قبل آماده شده در فضای مجازی، چهره پلیس را مخدوش نشان دهند، مردم و دستگاه قضایی اینچنین موضوعاتی را نمی‌پذیرند.

@AkhbareFori