🔹بسیاری از کاربران ایرانی تصویر دو توییت سنتکام (فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا) را منتشر کرده‌اند که به نسبت مخاطب، نام خلیج فارس را تغییر داده است.

🔹در توییت فارسی سنتکام هشتک خلیج فارس و در پست انگلیسی هشتک خلیج عربی استفاده شده است.

@AkhbareFori