♦#زندگی_بهتر/ چگونه حسود نباشیم؟

🔹کسانی که حسادت می‌ورزند، در واقع از نوعی احساس حقارت و کمبود رنج می‌برند

🔹مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان بوده، اما مردان بهتر می‌تـوانند این حس را پنهان کنند

🔹حسادت معمولاً از احساس ناامنی و ارزش قائل نشدن برای خود نشأت می‌گیرد

چند راهکار عملی برای غلبه بر حسادت

khabarfoori.com/detail/1102832