در استان اونتاربو کانادا نصب جواز کار آسانسور که در آن نشانی و تاریخ انقضای آسانسور نوشته شده الزامی است...

کاش

در استان اونتاربو کانادا نصب جواز کار آسانسور که در آن نشانی و تاریخ انقضای آسانسور نوشته شده الزامی است...

کاش همچین چیزی تو کشور ما هم الزامی بشه، بعضی از آسانسورها رو که سوار میشیم خدا فقط نگهمون میداره😁

@AkhbareFori