♦️وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: اگر ایران را مهار نکنیم، آن‌ها ما را فلج خواهند کرد

نفتالی بنت:

🔹اکنون فرصت مهار ایران و حتی وادار کردن این کشور به خروج از سوریه وجود دارد.

🔹اگر امروز اقدام نکنیم و از این فرصت بهره نگیریم، در آینده مخاطرات بیشتر خارج شد و آنها به خاطر توسعه توانمندی‌های نظامی‌شان ما را فلج خواهند کرد.

🔹اقدامات تهاجمی بیشتر در کنار افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی عواملی هستند که می‌توانند ایران را وادار به خروج از سوریه کنند.

@Akhbarefori