گزارش منتشرنشده کمیسیون اصل ۹۰ درباره ارتباط بنزین پتروشیمی‌ و آلودگی هوا

«پورمختار» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم:

🔹ما به صورت مفصل پرونده بنزین پتروشیمی‌ها را در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی کردیم و از کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط دعوت کردیم که در جلسه کمیسیون مستندات خود را ارائه دهند.

🔹پس از بررسی‌های انجام شده در این کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که بنزین پتروشیمی‌ها منشا آلودگی هوا نبوده است.

🔹گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد ولی هیئت رئیسه آن را در دستور کار صحن قرار نداد برای همین گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی قرائت نشد.

@Akhbarefori