بهشون گفتن چه توصیه ای برای جوان ها دارید توی یک جمله. اونا هم گفتن:

_با خودت رو راست باش و هیچوقتم به کسی دروغ ن�

بهشون گفتن چه توصیه ای برای جوان ها دارید توی یک جمله. اونا هم گفتن:

_با خودت رو راست باش و هیچوقتم به کسی دروغ نگو

_برای شادی و خنده و استراحتت همیشه وقت بذار

_یه زن مایه دار پیدا کن

_بلند شو یه گل رز بو کن

_سیگار نکشید

_همیشه سرت به کار خودت باشه

_زندگی سخته تسلیم نشو ❤

@AkhbareFori