علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس:

🔹یکی از شبکه های فساد اقتصادی کشور، سه ضلعی حسین فریدون، طبری و دانیال زاده بود. طبری در زندان است، فریدون در راه زندان و دانیال زاده با سه هزار میلیارد تومان بدهی از زندان مرخص شد و گریخت!!

🔹عوامل فرار او باید پاسخگو باشند.

@AkhbareFori