باتوجه به اقدامات اخیر آمریکا و عملکرد اروپا در قبال ایران به نظر شما ادامه دادن برجام منطقی است؟! anonymous poll خیر باید از برجام خارج شویم – 14K 👍👍👍👍👍👍👍 66% بله نباید بهانه به دست آن‌ها بدهیم – 5K 👍👍 23% نظری ندارم – 2K 👍 11% 👥 21313 people voted so…