📸 تغییر دیوارنگاره جنجالی میدان ولیعصر؛ زنان هم هستند!
در دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر تهران با توجه به انتق�

📸 تغییر دیوارنگاره جنجالی میدان ولیعصر؛ زنان هم هستند!

در دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر تهران با توجه به انتقادات مطرح شده، این ‌بار زنان در کنار مردان به چشم می‌خورند

@AkhbareFori