♦️ظریف: به جای اینکه از امکانات برجام استفاده کنیم دعواهای سیاسی راه انداختیم وزیر امورخارجه: 🔹شاید ما هم در دولت و رسانه در بالارفتن انتظارات مردم در برجام نقش داشتیم. متاسفانه یک تلاشی در داخل شد تا امید مردم را به یاس تبدیل کنند. 🔹برجام یک پروژه‌ای بود…