گاهی دلمان می‌خواهد دل بکنیم از آلودگی‌های انسانی و غرق محبت خانه‌های کاهگلی شویم

شاید در جستجوی آرامش، میان بنده‌های صاف و ساده خدا...

روز عشایر و روستا مبارک🌹

@AkhbareFori