♦️محدودیت‌های قضایی برای عناصر کلیدی شبکه سعودی " ایران‌اینترنشنال" 🔹در پی رصد‌های دقیق وزارت اطلاعات و با توجه به ماهیت تروریستی، براندازانه و تجزیه طلبانه شبکه سعودی-صهیونیستی ایران اینترنشنال، محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال عناصر موثر و کلیدی…