♦️شکایت بهزیستی از اهانت کننده به کودک زباله‌گرد رئیس سازمان بهزیستی: 🔹اگر فرد اهانت کننده به کودک زباله‌گرد شناسایی شود، حتما از وی شکایت می‌کنیم. 🔹هرگونه مورد خاصی که هنجارشکنی باشد و برخلاف ارزش‌ها و هنجاری جامعه انجام می‌شود، باید برخورد شود. @AkhbareFori