نامگذاری روز شروع سال تحصیلی در آمریکا به نام امام حسین علیه السلام توسط یکی از مدارس شیکاگو

🔹با شروع سال تحصیلی در آمریکا یکی از مدارس در شیکاگو اولین روز سال تحصیلی را بنام امام حسین علیه السلام نام گذاری نمود و کلیه مستلزمات تحصیلی را مجانی در اختیار دانش آموزانی که توانایی خرید ندارند قرار داد و روی کیف مدارس نوشته بود "حسین کیست؟"

@AkhbareFori