♦️اوکراین: دیگر از آسمان ایران عبور نمی‌کنیم هواپیمایی اوکراین: 🔹مسیرهای پروازی خود را تغییر دادیم و دیگر از آسمان ایران عبور نمی‌کنیم. 🔹اوکراین با ایران و کشورهای آسیب دیده از سرنگونی هواپیما، درباره غرامت مذاکره می‌کند. 🔹اطلاعاتی از ایران درباره خطر علیه…