♦️ادعای حسین شریعتمداری: سفیر انگلیس هنگام بازداشت، دو بار خودش را خیس کرد 🔹حسین شریعتمداری نوشت: سفیر انگلیس که می‌دانست دست به اقدام خطرناکی زده است به هنگام دستگیری از شدت ترس خودش را خیس کرد و در حالی که به محل دیگری بیرون از تجمع یاد‌شده منتقل می‌شد…