♦️دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی قصور احتمالی در مورد قتل اخیر در زندان تهران بزرگ 🔹سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران…