♦️ایران برنده بزرگ جنگ تجاری آمریکا و چین است

🔹روزنامه رأی الیوم: ایران بزرگترین استفاده کننده از این جنگ تجاری خواهد بود زیرا چین به هیچ کدام از تحریم‌های آمریکایی تحمیل شده علیه ایران پایبند نخواهد ماند و چه بسا بار دیگر واردات خود را به میزان قبل از این تحریم ها یعنی بیش از ۷۰۰هزار بشکه در روز برگرداند./ جماران

@AkhbareFori